Αρχικη|Τα λαογραφικά φεστιβάλ » Μάιος

Διεθνές Φολκλόρ Φεστιβάλ στον Παρίσι

Διεθνές Φολκλόρ Φεστιβάλ στον Παρίσι

 

Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ

“ MOONLIGHT in Παρίσι”

01. – 04 . 05. 2020.

Παρίσι, Γαλλία

 

Moonlight Events με συνεργασία με τα τοπικά ανσάμπλ, τους τοπικούς συλλόγους, με το Δήμο της πόλης Παρίσι, και με τις τουριστικές οργανώσεις, οργανώνει το διεθνές φεστιβάλ στο Παρίσι. Όλα τα φολκλορικά συγκροτήματα είναι ελεύθερα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, χωρίς όριο ηλικίας ή όριο συμμετεχόντων.

 

Φεστιβάλ Πρόγραμμα

 

1η μέρα 01.05.

14:00 Άφιξη ςτο Παρύςι, ςε επιλεγμϋνα καταλύματα. Προαιρετικόσ χρόνοσ για ατομικϋσ δραςτηριότητεσ.

19:00 Δεύπνο

Διανυκτϋρευςη.

 

2η μέρα 02.05.

07:30 Πρωινό

09:00 Συνϋντευξη Τύπου/ ςυνϊντηςη με τα τοπικϊ ανςϊμπλ, με ϊλλουσ

ςυμμετϋχοντεσ, καθώσ και με τισ τοπικϋσ αρχϋσ.

10:00 Προαιρετικό επύςκεψη του Παριςιού. 17:30 Δεύπνο.

19:00Συγκϋντρωςη των ςυγκροτημϊτων. Επύςημη παρϋλαςη.

19:30 Τελετό ϋναρξησ του φεςτιβϊλ.

Οι παραςτϊςεισ των ςυγκροτημϊτων.

(Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεςτιβϊλ και η ςειρϊ με την οπούα θα γύνουν οι παραςτϊςεισ θα παραδοθεύ ςτα ςυγκροτόματα κατϊ την ϊφιξό τουσ)

Οι παραςτϊςεισ των ςυγκροτημϊτων. Η τελετό λόξησ, η απονομό των πτυχύων, η ανταλλαγό δώρων μεταξύ των ςυγκροτημϊτων και διοργανωτών. Τϋλοσ του Φεςτιβϊλ.

 

3η μέρα 03.05.

07:30 Πρωινό

10:00 Προαιρετικϊ, επύςκεψη του Πύργου του Άιφελ, του Μουςεύου του Λούβρου,

των Πυραμύδων, τησ Αψύδασ του Θριϊμβου .. 19:00 Δεύπνο

21:00 Αποχαιρετιςτόριο πϊρτι και νυχτερινό κλαμπ (Προαιρετικό)

 

4η μέρα 04.05.

07:30 Πρωινό

12:00 Αναχωρόςεισ των ςυγκροτημϊτων. Τϋλοσ υπηρεςιών

 

- Τιμή κατ΄ άτομο: 149€

             Ξενοδοχείο 3***

 

Η τιμή περιλαμβάνει:

Δηακνλή ζην μελνδνρείν (εκηδηαηξνθή- πξωηλό θαη βξαδηλό) Σπκκεηνρή ζην θεζηηβάι

Πηπρία, αλακλεζηηθά, θωηνγξαθίεο, DVD Kνηλωληθνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει:

Αηνκηθέο εθδξνκέο, βόιηεο ζηελ πόιε, λπρηεξηλή δωή Ταμηδηωηηθή αζθάιηζε, ρώξνπο ζηάζκεπζεο γηα ιεωθνξεία (όπνπ είλαη απαξαίηεην), ακνηβή γηα ηνπο

αιινδαπνύο ππεθόνπο (όπνπ απαηηείηαη, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλω ηωλ 14 εηώλ, κε εμαίξεζε ηνπο νδεγνύο θαη μελαγνύο)

Τα πξνζωπηθά έμνδα ηωλ ζπκκεηερόληωλ.

 

ΠΡΟ ΘΕΣΕ ΕΠΙΒΑΡΤΝ ΕΙ :

Επηβάξπλζε γηα παξάηαζε ηεο δηακνλήο: 45€ αλά άηνκν ζην μελνδνρείν 3*** Επηβάξπλζε δηθιίλνπ δωκαηίνπ: 7€ αλά κέξα/ άηνκν Επηβάξπλζε κνλνθιίλνπ δωκαηίνπ: 22€ αλά κέξα/ άηνκν

 

http://moonlightevents.org