Αρχικη|Τα λαογραφικά φεστιβάλ » Ιούλιος

Διεθνές Φολκόρ Φεστιβάλ στην Πράγα

Διεθνές Φολκόρ Φεστιβάλ στην Πράγα

 

Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ

“Moonlight in Πράγα”

Πράγα – Τσεχία

10 – 13. 07. 2020.

 

Moonlight Events με συνεργασία με τα τοπικά ανσάμπλ, τους τοπικούς συλλόγους, με το Δήμο της πόλης Πράγα, και με τις τουριστικές οργανώσεις, οργανώνει το διεθνές φεστιβάλ στην Πράγα. Όλα τα φολκλορικά συγκροτήματα είναι ελεύθερα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, χωρίς όριο ηλικίας ή όριο συμμετεχόντων.

 

Φεστιβάλ Πρόγραμμα

 

1η μέρα 10.07

 

14:00 Άφιξη στην Πράγα, σε επιλεγμένα καταλύματα. Προαιρετικός χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.

19:00 Δείπνο

Ελεύθερος χρόνος για ατομικές δραστηριότητες.

 

2η μέρα 11.07

 

07:30 Πρωινό

09:00 Συνέντευξη Τύπου/ συνάντηση με τα τοπικά ανσάμπλ, με άλλους συμμετέχοντες, καθώς και με τις τοπικές αρχές.

17:30 Δείπνο

18:30Συνάντηση των συγκροτημάτων. Η εορταστική παρέλαση Συνάντηση των συγκροτημάτων. Η εορταστική παρέλαση.

19:00 Η τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Οι παραστάσεις των συγκροτημάτμων (Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και η σειρά με την οποία θα γίνουν οι παραστάσεις θα παραδοθεί στα συγκροτήματα κατά την άφιξή τους)

Οι παραστάσεις των συγκροτημάτων. Η τελετή λήξης, η απονομή πτυχίων, η ανταλλαγή δώρων μεταξύ των συγκροτημάτων και διοργανωτών. Τέλος του Φεστιβάλ.

 

3η μέρα 12.07.

 

07:30 Πρωινό

10:00 Προαιρετικές εκδρομές στο Κάστρο Karlstejn, KarlovyVary και τα αξιοθέατα της Πράγας.

19:00 Δείπνο

21:00 Αποχαιρετιστήριο πάρτυ στο εστιατόριο με ζωντανή μουσική (Προαιρετικό)

 

4η μέρα 13.07.

 

07:30 Πρωινό

12:00Αναχωρήσεις των συγκροτημάτων. Τέλος υπηρεσιών

 

- Τιμή κατ΄ άτομο: 109€

             Ξενοδοχείο 4****

 

Η τιμή περιλαμβάνει

Δηακνλή ζην μελνδνρείν (εκηδηαηξνθή- πξωηλό θαη βξαδηλό) Σπκκεηνρή ζην θεζηηβάι Πηπρία, αλακλεζηηθά, θωηνγξαθίεο, DVD Σπλνδεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι.

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει:

Αηνκηθέο εθδξνκέο, βόιηεο ζηελ πόιε, λπρηεξηλή δωή Ταμηδηωηηθή αζθάιηζε, ρώξνπο ζηάζκεπζεο γηα ιεωθνξεία (όπνπ είλαη απαξαίηεην), ακνηβή γηα ηνπο

αιινδαπνύο ππεθόνπο (όπνπ απαηηείηαη, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο άλω ηωλ 14 εηώλ, κε εμαίξεζε ηνπο νδεγνύο θαη μελαγνύο)

Τα πξνζωπηθά έμνδα ηωλ ζπκκεηερόληωλ

 

ΠΡΟ ΘΕΣΕ ΕΠΙΒΑΡΤΝ ΕΙ :

Επηβάξπλζε γηα παξάηαζε ηεο δηακνλήο: 35€ αλά άηνκν ζην μελνδνρείν 4****

Επηβάξπλζε δηθιίλνπ δωκαηίνπ: 5€ αλά κέξα/ άηνκν Επηβάξπλζε κνλνθιίλνπ δωκαηίνπ: 20€ αλά κέξα/ άηνκν

 

            http://moonlightevents.org/gr/